Masz pytanie?

Regulamin konkursu "Halloween w Via Sport Activ"

Regulaminy » Regulamin konkursu "Halloween w Via Sport Activ"

Regulamin konkursu „Halloween w Via Sport Activ”

§1
ORGANIZACJA KONKURSU


1. Organizatorem konkursu „Halloween w Via Sport Activ” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest
K I G Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-816, ul. Pukowca 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 0000137763, NIP: 6342416988, REGON 276913436 (zw. dalej „Organizatorem”).
1. Celem Konkursu jest promocja klubu fitness i siłowni Via Sport Activ w Jaworznie należącej do Organizatora.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (zw. dalej „Regulaminem”)
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem internetowego serwisu społecznościowego Facebook.com dostępnego pod adresem www.fb.com/ViaSportActiv (zw. dalej: „Profilem”)
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, administrowany czy też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w konkursie powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
3. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia za pośrednictwem serwisu w dniu 25 października 2018 roku godzina 14:00 i trwa do dnia 2 listopada 2018 r. godzina 23:59. Prace zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o nagrodę konkursową.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3
UCZESTNICY KONKURSU


1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi (zw. dalej: „Uczestnikiem”), posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwis Facebook (zwane dalej: „Kontem”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta.
4. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić jedną pracę konkursową.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.
7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§4
PRZYZNAWANIE NAGRÓD


1. W Konkursie przyznana zostanie przez Organizatora nagroda: 15 dniowy karnet OPEN do Via Sport Activ o wartości 79,00 zł brutto.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
3. Wartość wygranej w konkursie nagrody wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do treści art 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
5. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.
6. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§5
ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

1. Uczestnik celem udziału w konkursie winien:
a) przyjść do klubu fitness i siłowni Via Sport Activ w Jaworznie w kostiumie halloweenowym i zrobić sobie zdjęcie na terenie obiektu. Komisja nagrodzi uczestnika najoryginalniejszego kostiumu halloweenowego. Zdjęcie konkursowe prosimy wkleić w komentarzu pod konkursowym postem na fanpage'u Via Sport Activ, dostępnego pod adresem www.fb.com/ViaSportActiv 
2. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora zostaną z niej usunięte.
3. Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie odpowiedzi przesłane w regulaminowym czasie określonym w §2 punkt 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wybierając Zwycięzców, Organizator dokona subiektywnego wyboru, kierując się oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§6
PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje o wygranej na swoim profilu serwisie Facebook w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Dodatkowo wyniki Konkursu w tym Nick użytkownika, którym posługuje się na Facebooku mogą być ogłoszone na profilu @viasportactiv w serwisie Instagram i na stronie internetowej www.viasport.pl .
2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na adres: anna.kopysc@wp.pl, następnie podanie drogą e-mailową danych adresowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) niezbędnych do przekazania Nagrody.
3. Nie nadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.
4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci Internet.

 

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nie podania danych wskazanych w §6 ust. 2 lub nie odebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada.
3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: biuro@viasport.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w punkcie 3 powyżej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą emailową biuro@viasport.pl na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Uczestników.

 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2018 r.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com