Masz pytanie?

Regulamin bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

Regulaminy » Regulamin bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

REGULAMIN BAZY NURKOWEJ VIA SPORT DIVING MARINA „KOPARKI”

1. Teren bazy nurkowej -byłego wyrobiska- kamieniołomu i jego bezpośrednie otoczenie jest własnością prywatną.
2. Wyłącznym administratorem (zarządcą) w/w terenu jest K.I.G Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o.
3.Zbiornik wodny służy wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest przeznaczony do uprawiania innych sportów wodnych, np. wędkowania czy kąpieli
4. Wjazd i wejście na teren bazy oraz korzystanie ze zbiornika wodnego, otoczenia oraz infrastruktury jest możliwe tylko i wyłącznie po dokonaniu opłaty za pobyt. Z opłaty za wstęp są zwolnione dzieci do 10-ego roku życia, jeśli nie nurkują.
5. Wstęp, korzystanie z bazy oraz usługi oferowane przez bazę np. napełnianie butli nurkowych, obsługa instruktorska, divemasterska, wypożyczanie sprzętu i inne podlegają opłacie zgodnie z cennikiem. Z uwagi na duże zainteresowanie w sezonie nurkowym część oferowanych usług jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
6. Zarządca terenu nie jest organizatorem nurkowania. Każde nurkowanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby nurkującej. Podczas nurkowań szkoleniowych, stażowych, rekreacyjnych wyłącznym organizatorem jest instruktor prowadzący. Podczas nurkowań rekreacyjnych organizatorem nurkowania jest osoba wyznaczona przez parę lub grupę nurkową w przypadku nie wyznaczenia takiej osoby organizatorem jest osoba posiadająca najwyższe uprawnienia w zespole.
7. Osoba nurkująca podczas realizowanych nurkowań ma bezwzględny obowiązek posiadania stosownych uprawnień do płetwonurkowania, zaświadczenia lekarskiego o braku zdrowotnych przeciwwskazań do nurkowania, ORAZ SPEŁNIAĆ KRYTERIA MEDYCZNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SWOJEJ ORGANIZACJI NURKOWEJ.
8. Osoby prowadzące zajęcia w ramach kursów płetwonurkowych lub warsztatów muszą posiadać ubezpieczenie OC, a dla osób nurkujących wskazane jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
9. Podczas zajęć szkoleniowych ORAZ NURKOWAŃ NOCNYCH, zabezpieczenie nurkowiska w niezbędny sprzęt medyczny tj. Butla tlenowa z minimalnym zapasem tlenu 1500 l, sprzęt do tlenoterapii biernej oraz czynnej oraz apteczka 1-szej pomocy należą do organizatora nurkowania.
10. Ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa instruktorzy pozostawiają w depozycie certyfikaty nurkowe potwierdzające ich kwalifikacje. Dokumenty te są zwracane przy opuszczaniu bazy po dokonaniu wszelkich formalności.
11. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za mienie wwiezione, wniesione lub pozostawione na terenie bazy.
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie bazy wyłącznie pod opieką osób dorosłych i muszą być przez nieinformowane o treści regulaminu.
13. Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie jego uszkodzenia, zniszczenie lub zgubienie
14. Zwierzęta wprowadzane i przebywające na terenie bazy muszą być pod ciągłą opieką właściciela, trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec. Właściciel zobowiązany jest do usunięcia wszelkich nieczystości po zwierzęciu.
15. Na terenie bazy obowiązuje bezwzględny zakaz łowiectwa podwodnego oraz połowu ryb na wędkę lub siecią.
16. Na terenie bazy obowiązuje bezwzględny zakaz nurkowania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających a także leków psychotropowych,
17. Na terenie bazy obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia lub demontażu infrastruktury podwodnej i nawodnej nurkowiska.
18. ZARÓWNO NA POWIERZCHNI, JAKI I POD WODĄ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z BAZY ODPOWIADAJĄ ZA SZKODY SPOWODOWANE WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ WŁAŚCICIELI TERENI FIRMY K. I. G. KONSORCJUM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH
19. Osoby nurkujące zobowiązane do przestrzegania przepisów nurkowych regulujących uprawianie nurkowania rekreacyjnego w Polsce, zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających ze standardów szkoleniowych federacji, do których należą oraz stosowania zasad dobrej praktyki nurkowej,
20. PARKOWAĆ NALEŻY NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH NIE ZASTAWIAJĄC PRZEJAZDU. Dopuszcza się postój samochodów przy wiacie nurkowej celem rozładowania lub załadowania ekwipunku, czas ten jednak nie może być dłuższy niż 10 minut.
21. OSOBY CHCĄCE ZOSTAĆ NA NOCNE NURKOWANIE PROSZONE SĄ O POZOSTAWIENIE U OBSŁUGI LUB OCHRONY IMIENNEJ LISTY NURKUJĄCYCH OSÓB.
22. NA AKWENIE MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH O NAPĘDZIE WIOSŁOWYM.
23. UŻYWANIE WŁASNYCH SPRĘŻAREK NA TERENIE BAZY NURKOWEJ JEST ZABRONIONE.
24. O każdej sytuacji mogącej stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia należy niezwłocznie powiadomić pracownika obsługi bazy nurkowej.
25. Przebywanie na terenie bazy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz przepisów i zasad dotyczących płetwonurkowania. Brak znajomości regulaminu bazy nie zwalnia z odpowiedzialności
26. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, lub w inny sposób łamiące zasady bezpiecznego nurkowania, nie mają wstępu do bazy lub mogą zostać z bazy usunięte.

O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje obsługa bazy.


BEZPIECZEŃSTWO


INFORMACJA O RYZYKU WZIECIU NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE KORZYSTAJACE Z BAZY NURKOWEJ „KOPARKI”


Ryzyko

1. Informujemy, że teren bazy nurkowej „koparki” jest obszarem pozostałym po sztucznym wyrobisku (kamieniołomie) i dlatego jest to strefa niebezpieczna, zarówno na powierzchni – strome osypujące się ściany, jaki i pod wodą – zalane obiekty często oplątane linkami.
2. Wszystkie osoby decydujące się korzystać z bazy „koparki” czynią to na własną odpowiedzialność.
3. Dla zmniejszenia ryzyka przebywania na terenie bazy kamieniołom „koparki należy nie przebywać bezpośrednio w pobliżu stromych ścian i nie podchodzić blisko do krawędzi urwisk.
4. na terenie bazy nurkowej „koparki” obowiązuje zakaz kąpieli. Zalew nie spełnia warunków kąpieliska i jest niebezpieczny do kąpieli.

Wzięcie na siebie odpowiedzialności


1. Decydując się na korzystanie z bazy nurkowej „koparki” decyduje się na ryzyko związane z przebywaniem na tym terenie. Akceptuję powyższe ryzyko, jestem tego ryzyka świadomy i biorę odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mnie dotyczące. Przejmuję na siebie odpowiedzialność za wszystkie wypadki i zdarzenia, które mnie dotyczyły.

2. Przejmuję również odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez osypujące się kamienie, ziemie czy przewracające się drzewa lub spadające z nich gałęzie. Rezygnuję z prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy k. i. g. konsorcjum inwestycji gospodarczych właściciela terenu oraz osób je prowadzących bądź pracowników.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com