Masz pytanie?

Regulamin Korzystania z Siłowni

Regulaminy » Regulamin Korzystania z Siłowni


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Siłownia stanowi własność K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Józefa Pukowca 15, 40-816 Katowice, NIP: 6342416988, REGON: 276913436.
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z regulaminem siłowni oraz instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń.
3. Siłownia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00.
4. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej opłaty zgodnej z cennikiem.
5. Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej oraz na terenie obiektu VIA SPORT ACTIV.
6. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
7. Do prowadzenia szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia, reprezentujący kompleks VIA SPORT .
8. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
9. Na terenie siłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI


1. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
2. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
3. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia oraz nieposiadającym aktualnego dokumentu uprawniającego do wstępu na siłownie (np. karnet, karta multisport).
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub zakłócania porządku publicznego obsługa może anulować karnet uprawniający do korzystania z siłowni, zwracając jednocześnie kwotę niewykorzystaną w jego ramach (kwota obliczana będzie proporcjonalnie w stosunku do ilości wejść w danym miesiącu)
8. Osoby nieposiadające dokumentu uprawniającegoo do wstępu na siłownie (np. karnet, karta multisport) nie będą uprawnione dokorzystania z siłowni.
9. W uzasadnionych przypadkach osoby zakłócające porządek publiczny mogą być objęte zakazem wstępu na obiekt.
10. Zgodnie z polityką RODO obiektu karty klubowe są wymieniane na kluczyk do szatni i oddawane będą w momencie opuszczania obiektu przez osoby korzystające. 


III. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest skorzystanie z szatni.

2. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach podczas korzystania z siłowni.
3. Kluczyk do szafki po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić do recepcji siłowni. Oplata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 80 zł.

IV. BEZPIECZEŃSTWO


1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
2. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze siłowni.
3. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora lub obsługi siłowni w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
4. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
5. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
6. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora lub obsługę siłowni.
7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
8. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
9. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

 

V. ZORGANIZOWANE GRUPY


1. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
3. Właściciel siłowni nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela lub upoważnionego pracownika właściciela.
2. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą przez obsługę usuwane z siłowni.
3. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
4. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.
5. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do właściciela na adres jego siedziby.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com